Privacy Policy

Deze policy is een standaard document en is daarom in de 'wij-vorm' opgesteld. Het spreekt voor zich dat ik- Angela Borgts - de enige ben die uw gegevens noteert en bewaart. 

 

Praktijk Angela Borgts hecht weel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Angela Borgts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vragen om uw uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. 
 • Op de  hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen den deze respecteren. 

Als Praktijk Angela Borgts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van on Privacy policy, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Angela Borgts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag van deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Angela Borgts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mail adres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Angela Borgts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens aan cliënten:

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Angela Borgts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Angela Borgts de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-maiadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Angela Borgts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelingsovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten:

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Angela Borgts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze  persoonsgegevens is:: de behandelovereenkomst. 

 

Voor bovenstaande doelstelling kan Praktijk Angela Borgts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Angela Borgts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: maximaal 40 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Praktijk Angela Borgts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag van deze persoonsgegevens is: het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Angela Borgts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Angela Borgts opgeslagen ten  behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen de  persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn: Praktijk Angela Borgts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van  privacybescherming. 

 

 

 

 

 

 

Voor al mijn diensten kan u een cadeaubon aanschaffen. Ook kan u betalen met een Knollenbon. De bonnen kunnen niet  ingewisseld worden voor geld.

 

Let u a.u.b. op de annuleringsvoorwaarden op de laatste pagina.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: op afspraak

Contact

Burgemeester Grothestraat 7a

3761 CJ  SOEST

06 333 33 280